Transgraniczny przeplyw towarow i osob w unii europejskiej chomikuj

Dyrektywa ATEX to prosta nazwa dyrektywy Unii Europejskiej, która ujednoliciła przepisy dotyczące wymogów jakie muszą spełniać produkty dopuszczone do użytku w strefach zagrożonych wybuchem. Pomaga to znacząco przepływ towarów pomiędzy wszystkimi państwami członkowskimi, gdyż jak wiadomo swobodny przepływ produktów to niepowtarzalne z ważnych założeń wspólnoty europejskiej.

W Polsce ATEX opisany stał w Prawu Ministra Roli w sprawie minimalnych wymagań dla narzędzi oraz sposobów ochronnych przeznaczonych do celu w przestrzeniach zagrożonych wybuchem oraz papierów oraz danych pochodnych (dyrektywa ATEX 94/9/WE). W dyrektywie określono w rodzaj szczegółowy wymagane poziomy bezpieczeństw i technologie, jakie pragnie spełniać towar w zależności od centra w jakim będzie on używany. Należy jednakże mieć, że poza wymogami dyrektywy ATEX wszystek produkt musi również spełniać wytyczne pochodzące z drugich ważnych ustaw dotyczących danego asortymentu oraz stanowić wymagane prawem certyfikaty. Głównym środowiskiem, w jakim kojarzona jest przedmiotowa reguła są kopalnie, szczególnie podziemia, narażone na początki metanu i/lub pyłu węglowego. Inne zagrożone strefy to m.in. zakłady chemiczne, elektrownie, cementownie, zakłady przetwórstwa drewna i ciał sztucznych. O zaklasyfikowaniu przestrzeni jako strefy zagrożonej wybuchem decyduje obecność stężeń wybuchowych w powietrzu i częstotliwość ich stania. Produkt, który nie otrzyma certyfikatu powinien być szybko zwolniony z sektorze. Sprzyja to przede wszystkim bezpieczeństwu osób obsługujących oraz zmniejszeniu strat powiązanych z złymi zdarzeniami. Dzięki odpowiedniemu zaprojektowaniu wszystkich budowie i akcesoriów można zminimalizować zagrożeniem wybuchem na poszczególnym stanowisku pracy praktycznie do zera. Jednostkami certyfikującymi towary w Polsce są: UDT-CERT, ITG KOMAG, Główny Instytut Górnictwa Kopalnia Doświadczalna "Barbara" Mikołów oraz OBAC – Ośrodek Badań Atestacji i Certyfikacji Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach. Poza Unią Europejską obowiązują normy certyfikacji IECEx, których główne zasady są zharmonizowane z poradą ATEX. Na gruncie wspólnoty europejskiej certyfikacja IECEx nie jest chciana.